تبلیغات
دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن - دخــــتــــر:)دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن

دلایل با ارزش بودن دختر به گفته دکـــتـــر شریعـــتـــیدخـــتــــر اگـــر پرنـــده آفــریــده مـــی شد,

حـــتـــمـــا طـــاووس بــــود


اگـــر حـــیـــوان بـــود,

حــتـــمـــــا آهـــو بــود


اگــــر حـــشـــره بـــود,

حـــتـــمـــا پـــروانـــه بـــود


او انـــســـان آفــــریـــده شـــده

تــا خـــواهــر و مــــادر بـــاشـــد و عـــشـــق...


دخـــتــر چـــنـــان بـــزرگ است کـــ اشـــرف مـــوجـــودات خـــداســـت.

تـــا حــــدی کـــ یــکــ گـــل او را راضـــی مــــی کــنـــد,

و یــکـــ کــلـــمـــه او را بــه کـــشــتـــن مــــی دهـــد.

پـــس ای مــــرد ,مـــواظـــب بــــاش

دخـــتـــر از ســـمــت چـــپ نزدیـــکـــ بـــه قــلــبــت آفـــریـــده شـــده تــا او را در قـــلــبــت جـــا دهـــــی.

شگـــفــت انــگــیــز اســت!!

دخـــتـــر در کــــودکــــــی درهــای بـــرکـــت را بـــه روی پــدرش مـــی گــشـــایـــد,

در جـــوانــــی دیـــن شـــوهـــرش را کــــامــــل مـــــی کــنـــد,

و هــنــگــــامــیــکـــه مــادر مـــی شـــود بـــهـــشـــت زیـــر پـــای اوســـت.

قـــدرش را بـــدانـــیــم...

تـــقـــدیــــم بـــه تــمـــــام دخـــتــران ایــــران زمـــیـــن
♥ 25 مرداد 94 ساعت ساعت 10 و 51 دقیقه و 30 ثانیه توسط FiRe GiRL نظرات()