تبلیغات
دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن - دخــــملاااا روووزتووون مبااارکککک:))))دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن

دخـــتـــر خـــانومـــا حـــالـــشـــو ببریـــد!!چــه جـــالبـــه...

کلمه ی مـــردن با مـــرد آغـــاز مــــی شـــود

و کـــلــمــه ی زنـــدگــــی بــا زن!!

پــس بــبـــال به خـــودت کــــه آغـــازگــــر زنـــدگــــی هـــســـتـــــی...

خـــانومـــا کپـــــی آزاااد

بـــزن لاایـــکـــ قشنگرووو

شــمـــا پســـرا هرچــقــد شـــاخ بـــاشـــیــد

هــر چــقــد آس بــاشــیــد

هـــر چــقـــد خـــاص بــاشــیـــد

هـــر چــقـــد لـــاف بــاشــیــد

هـــر چــقــد شـــاســـــی بــلــنــــد بـــاشــیــدآخـــرش بـــایـــد شـــب عـــروســـی در مـــاشــیــن رو برااامووون بـــاز کــنـــیــد

جــلــومـــون خـــم شـــیــد تـــا حــلــقـــه رو دســتـــمــــون کـــنــیـــد

آخــــر مـــاه هــم هـــر چــــی کــــار کـــردیـــد پــولا رو بـــدیـــد به مــا


دخـــتـــرااا پرچـــمو بگیرید من فــــراااار کنممم


دخــتـــر:

د:دنـــیــا

خ:خـــوشـــگـــل

ت:تــنـــاز

ر:رازدار
پســــر:

پ:پـــر رو

س:ســـبــکـــ مـــغـــز

ر:روانــــی


دخـــتـــراااا پـــرچـــممووون خـــعــــلـــی بالاااس نــیـــروی هـــوااایی اعترااض کردههه

آقــــایـــون داداشـــام شـــرمـــنـــده بهتوون توهین شد ولی این یه روووز روز دخترهههه

ااا واایسااا ببینمم شماها روز پسرم ک نداااارید ک تلاافییی کنیییددددد خخخخخخخ

دختـــــراااااا بکووبوونیننن لااایــکـــوووو

بااا کااامنت بترکوونییینننننن
♥ 25 مرداد 94 ساعت ساعت 10 و 32 دقیقه و 27 ثانیه توسط FiRe GiRL نظرات()